Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2022 przygotowaliśmy dla Państwa

4 zróżnicowane tematycznie sesje, podzielone na 2 dni konferencji oraz WaterFolder Day.

Na WaterFolder Day obowiązuje osobna rejestracja.

Zobacz stronę wydarzenia: https://day.waterfolder.com/

środa, 28 września 2022

Rejestracja
08:00 - 09:00
08:00
09:00
Wystąpienie i otwarcie konferencji
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
09:00 - 09:10
Oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice
Krzysztof Dąbrowski - Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Danuta Kamińska - GZM
09:10 - 09:40
Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w mieście Katowice
Anna Wilk - Katowickie Inwestycje S.A.
Mariusz Słaboń - Katowickie Inwestycje S.A.
09:40 - 09:55
Mapa rozwiązań deszczowych na terenie Śląska
Maciej Pawlak - Hauraton Polska
09:55 - 10:20
Projekt LIFE Archiclima. Przywracamy naturę miastom.
Łukasz Łapiński - Investeko SA
10:20 - 10:35
Czy w każdym miejscu można wykonać retencję?
Adam Wojtala - Amiblu Poland
10:35 - 10:55
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” – czy było warto?
Piotr Niemiec - Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
10:55 - 11:10
Regulacja stosunków wodnych na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Problematyka i działania.
Alina Jeszke-Tymkowska - PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
11:10 - 11:25
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
Prof. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska
Prof. Marian Kwietniewski - Politechnika Warszawska
11:25 - 11:35
09:00
09:10
09:40
09:55
10:20
10:35
10:55
11:10
11:25
11:35

Sesja 1

Wykonane na Śląsku (Made in Silesia)

Mając świadomość unikalnych, lokalnych uwarunkowań planujemy rozpocząć nasze spotkanie od sesji zatytułowanej: Wykonane na Śląsku (Made in Silesia). W tej części chcemy zaprezentować konkretne projekty dotyczące wód opadowych, zwiększania ich retencji i wykorzystywania na miejscu celem zmiany miast Górnego Śląska i Zagłębia dla lepszej przyszłości, a więc poprawy standardu życia ich mieszkańców i uodpornienia na postępujące zmiany klimatu. Chcemy pokazać, że projekty takie mogą wpisywać się w ogólną transformację całego regionu i stanowić dobry wzór do naśladowania w innych częściach kraju. Ponadto sesja ta ma służyć demonstracji technologii i rozwiązań w obszarze wód opadowych, które powstają, są produkowane lub mają swoje pionierskie zastosowania w tym przemysłowym sercu Polski. Ta sesja to także możliwość odpowiedzenia, czy są już jakieś mierzalne efekty edycji konferencji Stormwater Poland w Katowicach w roku poprzednim.

Przerwa kawowa
11:35 - 12:15
11:35
12:15
Jak oszacować przepełnienia kanalizacji ogólnospławnej w czasie rzeczywistym w skali miasta: Case Helsinki
Hannes Björninen - FLUIDIT
12:15 - 12:35
Postrzegaj krople deszczu jako zasób, a nie jako zagrożenie dzięki systemowi Wavin TreeTank.
Wim Vandecauter - Wavin Belgium
12:35 - 12:55
Jak nadążyć za zmieniającym się klimatem i intensyfikacją zdarzeń pogodowych. Metody adaptacji infrastruktury z perspektywy MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Bartosz Zaborski - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
12:55 - 13:10
Hydrofitowe zbiorniki retencyjne, czyli natura wspierana technologią
Grzegorz Boguś - Ecol-Unicon
13:10 - 13:30
Problematyka redukcji zrzutów przez przelewy burzowe na przykładzie realizowanych przez WMK S.A. projektów w Krakowie.
Marcin Glixelli - Wodociągi Miasta Krakowa
13:30 - 13:45
Wdrożenie rozwiązania Kolektora centralnego w Graz, Austria
Thomas Grünig - HST Systemtechnik Gmbh & Co. KG
13:45 - 14:00
12:15
12:35
12:55
13:10
13:30
13:45
14:00

Sesja 2

Deszczówka nie musi być ściekiem!

W drugim bloku konferencji zatytułowanym: Deszczówka nie musi być ściekiem! chcemy zaadresować zagadnienie wpływu jakości odpływów wód opadowych lub roztopowych na wody odbiorników.
Na sesji tej chcemy zmierzyć się z pozoru nierozwiązywalnym problemem kanalizacji ogólnospławnych. Chcemy, aby głos na sesji zabrali eksploatatorzy, którzy nie uciekali przed tym wyzwaniem, lecz potrafili rozdzielić kanalizację ogólnospławną nawet w skali dużego miasta, pozyskali pozwolenia wodnoprawne na działanie przelewów burzowych zgodne z aktualnymi wymogami Prawa Wodnego lub też zastosowali rozwiązania ograniczające ilość przelewów i ich uciążliwość dla odbiorników wodnych. Wystąpienia te chcemy uzupełnić prezentacją rozwiązań technicznych, które mogą pomagać w zwiększeniu retencyjności systemów kanalizacji ogólnospławnych i redukcji liczby przelewów oraz ogólnemu obniżeniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi i roztopowymi.

Lunch
14:00 - 15:00
14:00
15:00
Wody opadowe i roztopowe w kanalizacji ogólnospławnej miasta Tarnowa – badania modelowe i ich zastosowanie w planowaniu przyszłych inwestycji kanalizacyjnych w mieście.
Dr Tadeusz Rzepecki - Tarnowskie Wodociągi
15:00 - 15:15
Przemiana rzeki Emscher: holistyczne podejście do gospodarowania ściekami i wodami opadowymi w Niemczech
Dr Stephan Treuke - Emschergenossenschaft und Lippeverband
15:15 - 15:35
Budowa zbiorników retencyjnych we Wrocławiu jako element Gospodarki Wodami Opadowymi
Wojciech Stanek - MPWiK S.A. we Wrocławiu
15:35 - 15:50
Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo
Cezary Klimczuk - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
15:50 - 16:05
Podsumowanie sesji i pytania
Prof. Ewa Burszta-Adamiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. Agnieszka Brzezińska - Politechnika Łódzka
16:05 - 16:15
Podsumowanie dnia
Dr Renata Woźniak-Vecchie - RetencjaPL
16:15 - 16:25
15:00
15:15
15:35
15:50
16:05
16:15
16:25

Sesja 2 cd.

W drugim bloku konferencji zatytułowanym: Deszczówka nie musi być ściekiem! chcemy zaadresować zagadnienie wpływu jakości odpływów wód opadowych lub roztopowych na wody odbiorników.
Na sesji tej chcemy zmierzyć się z pozoru nierozwiązywalnym problemem kanalizacji ogólnospławnych. Chcemy, aby głos na sesji zabrali eksploatatorzy, którzy nie uciekali przed tym wyzwaniem, lecz potrafili rozdzielić kanalizację ogólnospławną nawet w skali dużego miasta, pozyskali pozwolenia wodnoprawne na działanie przelewów burzowych zgodne z aktualnymi wymogami Prawa Wodnego lub też zastosowali rozwiązania ograniczające ilość przelewów i ich uciążliwość dla odbiorników wodnych. Wystąpienia te chcemy uzupełnić prezentacją rozwiązań technicznych, które mogą pomagać w zwiększeniu retencyjności systemów kanalizacji ogólnospławnych i redukcji liczby przelewów oraz ogólnemu obniżeniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi i roztopowymi.

Gala w salach balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego
20:00 - 01:00
20:00
01:00

Rejestracja

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w mieście Katowice

Budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej w mieście Katowice Ze względu na stale postępujące procesy urbanistyczne na terenach miejskich stopniowo ograniczane są możliwości infiltracji wód opadowych do gruntu i zasilania wód podziemnych oraz powierzchniowych. Jednocześnie zmniejszają się możliwości naturalnej retencji wody, co powoduje coraz częściej występujące podtopienia i zalania terenów miejskich. Stąd też zagospodarowanie wód opadowych stało się w ostatnim czasie jednym z kluczowych wyzwań miasta. Inwestycje w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie Spółka prowadzi od 2017 r. w ramach POIiŚ 2014-2020 Oś priorytetowa II inaczej niż realizowana dotąd budowa i rozdział systemu kanalizacyjnego w Katowicach i zminimalizowanie dopływu wód deszczowych do oczyszczalni ukierunkowane są bardzo wyraźnie na retencjonowanie wód opadowych poprzez budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, adaptację infrastruktury istniejącej na zbiorniki retencyjne oraz wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu pod retencję, opóźnienie odpływu wód do odbiornika oraz zapewnienie możliwości wykorzystania wody retencjonowanej do celów komunalnych. W latach 2020-2021 Spółka wykonała system monitoringu funkcjonowania kanalizacji w mieście Katowice. Analizy zgromadzonych danych pomiarowych aktualnego stanu pracy sieci kanalizacji deszczowej w odniesieniu do pomiarów z deszczomierzy pozwoliły zidentyfikować występujące problemy związane z funkcjonowaniem sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki zamontowanym na sieci łącznie 156 urządzeniom pomiarowych przepływu oraz wysokości napełnienia w kanale wytypowane zostały kolektory, które Spółka planuje w najbliższych latach wykorzystać jako zbiorniki retencyjne wód opadowych dla ochrony zurbanizowanych powierzchni miasta przez zalewaniem. Ponadto w oparciu o uzyskane dane pomiarowe wytypowano wstępnie miejsca, gdzie konieczne będzie zaprojektowanie i wybudowanie nowych zbiorników retencyjnych. System monitoringu pracy sieci kanalizacyjnej uzupełniany jest sukcesywnie o opomiarowanie napełnienia studni czerpalnych zabudowywanych przy zbiornikach retencyjnych w celu umożliwienia wykorzystania wody retencjonowanej na cele komunalne przez służby miejskie. W najbliższym czasie rozpoczną się prace w zakresie opomiarowania napełnienia zbiorników retencyjnych wód opadowych, co będzie kolejnym krokiem do rozbudowy systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej.

Mapa rozwiązań deszczowych na terenie Śląska

Teren aglomeracji to różnorodność przestrzeni, w których kwestia zagospodarowania wody deszczowej wiąże się z koniecznością stosowania zaawansowanych i przemyślanych rozwiązań. W tegorocznej edycji konferencji przedstawimy przykładowe inwestycje, w których zastosowanie systemów odwadniających, podczyszczających i rozsączających zapewniło bezpieczeństwo użytkowania obiektu z dbałością o środowisko naturalne. Omówimy najciekawsze inwestycje z obszarów: infrastruktura, centra logistyczne, przemysł, przestrzeń publiczna oraz obiekty sportowe

Projekt LIFE Archiclima. Przywracamy naturę miastom.

W Polsce jest blisko sześćset galerii handlowych o powierzchni powyżej 5 tys. m2 oraz blisko 6 tysięcy dyskontów spożywczych o ponad 100 miejscach postojowych dla samochodów. Przy 12m2 na samochód, dużej powierzchni dachu i w połączeniu z drogami wewnętrznymi mamy zwykle do czynienia z powierzchnią ok. półtora hektara betonu i asfaltu na jeden taki obiekt.


Te przestrzenie to abiotyczne pustynie w tkance miast, miejsca wstępujących prądów suchego, gorącego powietrza, centra lokalnych powodzi i podtopień oraz odczuwalne wyspy ciepła. Wymienione zjawiska obniżają jakość funkcjonowania w otoczeniu tych miejsc. Jednocześnie galerie handlowe to miejsca, w których masowo skupia się aktywność ludzi. Według PRCH miesięczny Indeks Footfall w polskich centrach handlowych przed pandemią sięgał 170 mln. Każdy mieszkaniec Polski odwiedza centrum handlowe średnio 4-5 razy w miesiącu.


W dobie zmian klimatu duże obiekty handlowe szukają rozwiązań dla nowych wyzwań. Problemy hydrologiczne, biocenotyczne, społeczne, uszkodzenia i awarie infrastruktury pociągają niekorzystne następstwa finansowe. Po zniesieniu restrykcji covidowych do centrów handlowych wrócił ruch. Jednak to nie wystarczy, by duże galerie mogły przetrwać przy rosnącej konkurencji ze strony handlu online. Wg najnowszego raportu PRCH i Gfk „Przyszłość centrów handlowych” konieczne jest wprowadzenie w galeriach głębokich zmian.


Rozwiązaniem jest przyroda. Poznaj projekt LIFE Archiclima.

Czy w każdym miejscu można wykonać retencję?

Woda może być problemem w nadmiarze lub niedoborze, jeśli niewłaściwie nią gospodarujemy może nam grozić powódź lub susza. Możemy retencjonować wody opadowe opóźniając ich odpływ lub rozsączając w gruncie, możemy odzyskiwać wodę ze ścieków po procesach oczyszczania, możemy wiele zrobić dla przyszłych pokoleń. Firma Amiblu bierze aktywny udział w wszystkich tych procesach. Produkty Amiblu można stosować zarówno do transportowania i magazynowania wody pitnej, retencjonowania wód deszczowych czy transportu zanieczyszczonych ścieków do oczyszczalni. W czasie mojej prezentacji pokażę możliwości materiałowe rur GRP Amiblu, jak można łatwo stosować te produkty w wyjątkowo trudnych i niedostępnych warunkach, jakie rozwiązania konstrukcyjne można z nich utworzyć, a na koniec odpowiem na pytanie „dlaczego warto stosować GRP”.

Przerwa kawowa

Jak oszacować przepełnienia kanalizacji ogólnospławnej w czasie rzeczywistym w skali miasta: Case Helsinki

Prezentacja pokaże model kanalizacji ogólnomiejskiej opracowany dla Urzędu ds. Usług Środowiskowych (HSY) regionu Helsinek. HSY ma wyjątkowe zapotrzebowanie na zaawansowane modelowanie, ponieważ polega na symulacjach raportowania ilości i jakości przepełnień kanalizacji ogólnospławnej (CSO) z sieci do Morza Bałtyckiego. W 2022 roku model zbudowany na platformie Fluidit Storm będzie rozwijał się jeszcze bardziej, aby umożliwić raportowanie CSO w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu systemu we wszystkich porach roku. HSY zapewnia gospodarkę odpadami i usługi wodne dla 1,2 miliona ludzi w obszarze metropolitalnym Helsinek i obsługuje największe oczyszczalnie ścieków w krajach skandynawskich.

Postrzegaj krople deszczu jako zasób, a nie jako zagrożenie dzięki systemowi Wavin TreeTank.

Klimat się zmienia i nie możemy tego uniknąć. W rezultacie będziemy mieli dłuższe okresy suszy, po których następować będą obfite opady. Ponadto do 2050 r. dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w miastach. Do tego czasu w miastach będzie o 2 stopnie cieplej i częściej będą występować fale upałów. Drzewa stanowią naturalne rozwiązanie, dzięki któremu nasze miasta staną się bardziej zrównoważone, odporne i przyjazne do życia. Podczas fal upałów drzewa zapewniają ochłodę dzięki swojemu cieniowi i parowaniu. Do wzrostu i odparowywania wilgoci drzewo potrzebuje wody. Nasze rozwiązanie dla drzew w mieście polega na stworzeniu idealnego środowiska dla wzrostu drzewa i podlewaniu go w razie potrzeby. Krótko mówiąc, wykorzystujemy wodę deszczową jako źródło chłodzenia miasta.

Hydrofitowe zbiorniki retencyjne, czyli natura wspierana technologią

Zbiorniki retencyjne z podczyszczalnią hydrofitową mogą być doskonałym rozwiązaniem do zastosowania w miastach, stanowiąc alternatywę dla innych technologii i metod retencjonowania wód opadowych. Jej Ich dużą zaletą jest możliwość zgromadzenia i wykorzystania podczyszczonej wody opadowej np. na cele komunalne, wykorzystując w procesie podczyszczania naturalną metodę wykorzystującą rośliny wodne czyli hydrofity. Podczyszczalnia hydrofitowa, która znajduje się nad zbiornikiem retencyjnym, gwarantuje wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń mineralnych oraz organicznych znajdujących się w wodach opadowych. W trakcie prezentacji przedstawiony zostanie projekt zastosowania technologii hydrofitowego zbiornika retencyjnego w Parku Liściasta, realizowany w ramach projektu „Zielona Łódź” przy wsparciu środków unijnych. Zastosowanie naturalnej metody hydrofitowej w połączeniu z wspomagającą technologią inżynierską oraz prefabrykacją elementów zbiornika pozwoli na jak najmniejszą ingerencję w aktualną sytuację środowiskową parku, szybki montaż oraz krótki czas odwodnienia, gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców. Niewątpliwą korzyścią stanie się możliwość wykorzystania retencjonowanej wody na potrzeby komunalne. Technologia zbiorników retencyjnych z podczyszczalnią hydrofitową to idealne połączenie natury i technologii, która dodatkowo może pełnić też ciekawą formę rekreacyjną dla mieszkańców.

Problematyka redukcji zrzutów przez przelewy burzowe na przykładzie realizowanych przez WMK S.A. projektów w Krakowie.

Omówione zostaną 3 projekty redukcji zrzutów z przelewów burzowych: system podczyszczania na przelewie ,, Żaglowa"   budowa zbiorników PFZ wraz z automatyką przy rzece Wilga oraz
system retencji na kolektorze lewobrzeżnym Wisły wraz z modernizacją głowicy górnej syfonu Wisła

Wdrożenie rozwiązania Kolektora centralnego w Graz, Austria

Na początku 2020 r. centralny kanał zbiorczy (ZSK) wzdłuż- i pod rzeką Murą w Grazu w Austrii został ukończony. ZSK zbiera ścieki i wody opadowe z obszaru miasta Graz oraz transportuje je do centralnej oczyszczalni ścieków. Nowy kanał kolektora znacznie zwiększył możliwość magazynowania wód opadowych, a tym samym zmniejszył ryzyko wystąpienia powodzi na terenie miasta. W celu kontrolowania i zarządzania kanał kolektora został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt techniczny m.in. najnowszej generacji hydrauliczne podnoszące jazy, elementy sterujące i oprogramowanie monitorujące. Prezentacja przedstawia filozofię projektowania, budowy i eksploatacji ZSK oraz jej wkład w nowoczesną, odporną na skutki zmian klimatu infrastrukturę odwadniającą.

Lunch

Wody opadowe i roztopowe w kanalizacji ogólnospławnej miasta Tarnowa – badania modelowe i ich zastosowanie w planowaniu przyszłych inwestycji kanalizacyjnych w mieście.

Przemiana rzeki Emscher: holistyczne podejście do gospodarowania ściekami i wodami opadowymi w Niemczech

Od 1992 roku 328 kilometrów rzeki Emscher i jej dopływów zostało przekształcone, aby stworzyć tętniący życiem ciek wodny, który dokładnie odzwierciedla swój pierwotny stan naturalny. Emscher został odcięty od odprowadzania ścieków do końca 2021 r.


Oznacza to, że śmiała wizja stała się teraz rzeczywistością. Z nową urbanistyką i ekologiczną rzeką renowacji uległ cały region Emscher. „Nowej doliny Emscher” może w pełni doświadczyć lokalna populacja. Dziś rzeka Emscher kształtuje cały region, wypływając ze swojego źródła w Holzwickede, aż do przyłączenia się do Renu w Dinslaken i w niedalekiej przyszłości w Voerde.


Czysta Emscher i jej dopływy przechodzą przez ponad 40 obszarów miejskich, które skorzystały z dotacji z państwowego rozwoju miast. Te zrenaturalizowane biegi strumieni i rzek zostały włączone do urbanistyki środowiska mieszkalnego i poprawiły jakość życia wszystkich, którzy tam mieszkają.


Nadrzędnym celem projektu rekultywacji rzeki Emscher jest rozdzielenie dwóch elementów, które nie stanowią całości. Czyste wody gruntowe, źródlane i deszczowe wpływają teraz do ekologicznie odrestaurowanej Emscher, podczas gdy nieoczyszczone ścieki są kierowane oddzielnie przez kanały podziemne do oczyszczalni ścieków. Jednocześnie ten ogromny projekt gospodarki wodnej – zbudowany za ponad 5,5 miliarda euro – oznacza transformację całego regionu, która znacznie poprawia jakość życia w społecznościach po obu stronach rzeki Emscher i ma pozytywny wpływ na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej i otwartej.


Główną arterią nowego systemu odprowadzania ścieków jest kanał ściekowy Emscher między Dortmund-Deusen oraz oczyszczalnia ścieków Emscher-Mündung w Dinslaken-Oberhausen-Duisburg. Rozległy na długości 51 kilometrów kanał przyjmuje ścieki od około 2,26 miliona mieszkańców wraz z dużą ilością zrzutów przemysłowych i handlowych i kieruje je do oczyszczalni Bottrop i Emscher-Mündung.


Dziś 430 z 439 kilometrów kanałów kanalizacyjnych zostało już przeniesionych pod ziemię. Oznacza to, że strumienie powierzchniowe są praktycznie pozbawione ścieków, a uwolnione z betonowych warstw mogą zostać przywrócone do natury. Zmiany, których możemy się spodziewać w Nowej Dolinie Emscher, znajdują odzwierciedlenie w prawie 150 kilometrach dróg wodnych które zostały już przywrócone ekologicznie i są stopniowo przekształcane w nowe tętnice życiem dla ludzi, fauny i flory.

Budowa zbiorników retencyjnych we Wrocławiu jako element Gospodarki Wodami Opadowymi

W prezentacji zostanie ujęty rys historyczny systemu kanalizacyjnego miasta Wrocławia, opis obecnego stanu odprowadzenia wód deszczowych oraz opis budowy zbiorników retencyjnych. Zbiorniki te są realizowane w obrębie systemu kanalizacji ogólnospławnej. Ich celem jest podniesienie niezawodności odprowadzania ścieków komunalnych i i ich oczyszczania w okresach opadów atmosferycznych. Omawiane zbiorniki retencyjne należą do największych tego typu konstrukcji w Polsce.

Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo

W prezentacji zostanie szczegółowo omówiony proces związany ze zmianą zakresu rzeczowego projektu pn. „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo”. Optymalizacja projektu oraz związane z tym wyzwania były tym większe, że miasto realizowało inwestycje przy dofinansowaniu ze środków NFOŚ. Determinacja z jaką podjęto działania, zaangażowanie w proces zespołów eksperckich oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi projektowych, pozwoliło jednak wprowadzić w projekcie korzystne zarówno ekologicznie jak i ekonomicznie zmiany. Nowy zaproponowany system gospodarowania wodami opadowymi ukierunkowany został na wykorzystanie wód opadowych in situ, zwiększenie retencji i infiltracji, przywrócenie naturalnego obiegu wody w zlewni oraz ochrony istniejących zbiorników wodnych.

Gala w salach balowych Międzynarodowego Centrum Kongresowego


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy