Mariusz Śpiewok

Mariusz Śpiewok

Urząd Miasta Gliwice


Od 2020 roku pełni funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej, zamówień publicznych, elektromobilności i paliw alternatywnych.

Wiceprezydentowi podlegają dwie miejskie jednostki organizacyjne: Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zarząd Dróg Miejskich, sprawuje również nadzór właścicielski nad gliwickimi spółkami.

Od 23 lat związany z samorządem, gdzie zdobył bogate doświadczenie zarządcze. Od 2000 r., przez ponad 10 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Pracował też na stanowisku zastępcy dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w Gliwicach. Ponad 5 lat pełnił funkcję dyrektora biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (Związku ZIT), gdzie od września 2020 r. jest Przewodniczącym Zarządu Związku. Samorządowiec zaangażowany w wiele projektów, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności działania samorządu, w tym między innymi w projekt badań benchmarkingowych urzędów oraz w budowę systemu monitorowania usług publicznych.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny