Tomasz Glixelli

Tomasz Glixelli

RetencjaPL


Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

Dzięki wieloletniej międzynarodowej praktyce w różnych obszarach gospodarki wodno-ściekowej swobodnie porusza się w zagadnieniach technicznych prowadząc projekty infrastrukturalne w Polsce i za granicą.

Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od aspektów technicznych studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, poprzez projektowanie, monitoring i nadzór nad realizacją aż po końcową ewaluację efektów projektów.

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych i instalacji oczyszczania ścieków, ale także w ocenie zagrożenia powodzią od rzek. Umiejętnie łączy wiedzę w zakresie modelowania hydraulicznego i projektowania zrównoważonych, ekonomicznie racjonalnych rozwiązań technicznych.

Obecnie kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie RETENCJAPL.

Zespół pod jego kierunkiem opracowuje szereg różnej skali projektów technicznych dotyczących zarządzania wodami opadowymi, analiz zagrożenia podtopieniami i powodziami w miastach z oceną skutków zmian klimatu, oraz programów inwestycyjnych ochrony przed powodzią.

Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny