Ulf Stein

Ulf Stein

Ecologic Institute


Dr. Ulf Stein jest starszym współpracownikiem w Instytucie Ekologii (Ecologic Institute) w Berlinie, gdzie koordynuje działania instytutu w zakresie wody. Dołączył do Instytutu Ekologii w 2011 roku i ma ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w badaniach naukowych i doradztwie. Jego praca skupia się na ocenie i doskonaleniu polityk wodnych Unii Europejskiej (UE) i Niemiec oraz zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi. Jego praca koncentruje się również na ocenie zielonej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie, oraz systemowych podejść do adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych.

Obecnie Dr. Ulf Stein prowadzi badania nad miejską niebiesko-zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, ich dostarczaniem usług ekosystemowych oraz rolą ram politycznych jako czynnika umożliwiającego lub utrudniającego w tym kontekście. Te tematy są poruszane w ramach projektu “Nature’s Integration in Cities Hydrologies, Ecologies and Societies” (NICHES) finansowanego przez BiodivERsA i JPI Water oraz w projekcie “Adaptation of Stormwater Management to Extreme Weather Events” (AMAREX) finansowanym przez BMBF.

Dr. Ulf Stein zarządzał i brał udział w ponad 20 projektach, w tym w dużych projektach badawczych dla różnych europejskich i krajowych instytucji. Ponadto przez kilka lat był członkiem Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Śródlądowych, Wybrzeżnych i Morskich Wód (ETC-ICM) oraz Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Bioróżnorodności (ETC-BD).


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny