Zbigniew Kledyński

Zbigniew Kledyński

Politechnika Warszawska


Kledyński Absolwent Politechniki Warszawskiej, hydrotechnik, prof. nauk technicznych, specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Pracuje w Politechnice Warszawskiej, gdzie w latach 1997-2005 był dyrektorem Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, kierownikiem Zakładu: Budownictwa Wodnego (2006-2007) oraz Budownictwa Wodnego i Hydrauliki (2007-2011). W latach 2005-2008 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, a w latach 2012-16 prorektor ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej.

W Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa przewodniczył Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (2002-2004), w latach 2010-2018 był wiceprezesem PIIB, a w okresie 2018-22 jej prezesem.

Członek licznych gremiów eksperckich i naukowych, m.in.: Global Water Partnership – Poland (2001-), Krajowej Rady Gospodarki Wodnej przy Ministrze Środowiska (zastępca przewodniczącego 2002-2010, 2011-2015 członek), Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (wiceprzewodniczący 2007-15, od 2016 członek), Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (2011-14), Komitetu Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą PAN (2011-13), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (1983-, wiceprezes w latach 2001-2005), Polskiego Komitetu Naukowo-Technicznego SITWM-NOT ds. Gospodarki Wodnej (2005-), Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Wodna” (wiceprzewodniczący 2007-2019, od 2019 przewodniczący), Towarzystwa Elektrowni Wodnych (2001-), Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór POLCOLD (2004-2021), Rady Ekspertów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Uhonorowany odznakami resortowymi: Ministra Środowiska Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2006), Ministra Gospodarki Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP (2015), Ministra Infrastruktury i Budownictwa Za zasługi dla budownictwa (2016) i wieloma środowiskowymi, m.in. SITWM i PIIB.


Współgospodarz Wydarzenia


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny