Prof. Agnieszka Brzezińska

Prof. Agnieszka Brzezińska

Politechnika Łódzka


Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2006 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na podstawie rozprawy pt.: „Analiza możliwości przyjmowana ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji Miejskiej”, która została nagrodzona w 2007 roku przez Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską.

Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej. W 2019 Uchwałą Rady Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej nadano jej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki Inżynieryjno – Techniczne, w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Obszar zainteresowań naukowych dotyczy zarówno funkcjonowania systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich modelowania, zagospodarowania wód opadowych jak i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem wynikającym z odprowadzania ścieków opadowych z obszarów zurbanizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych).

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autorka i współautorka artykułów w indeksowanych czasopismach polskich oraz zagranicznych. Recenzent prac naukowych w czasopismach notowanych na liście JCR Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach polskich oraz zagranicznych (m. in. International Conference on Urban Drainage). Współautor wniosków oraz główny wykonawca w trzech grantach badawczych finansowanych przez NCN i NCBR, oraz główny wykonawca w projekcie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – w temacie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.


Organizator


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny