Prof. Ewa Burszta-Adamiak

Prof. Ewa Burszta-Adamiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2015 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, w Instytucie Inżynierii Środowiska.

Specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii wodnej i sanitarnej. Działalność naukową wiąże z tematyką zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi w terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem w badaniach korzyści hydrologicznych dachów zielonych. Zainteresowania naukowe skupiają się także wokół problematyki finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym opłatami za wody opadowe i roztopowe, obowiązującymi w warunkach krajowych i zagranicą. Współuczestnicząc w realizacji projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym zajmowała się  także tematyką dotyczącą zastosowania wskaźnika śladu wodnego (ang. Water Footprint) jako narzędzia wspomagającego proces decyzyjny w gospodarce wodno-ściekowej. W latach 2017-2018 wraz z gronem specjalistów z firmy RETENCJAPL Sp. z o.o. współuczestniczyła w opracowaniu Atlasu Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa).

Jest autorką lub współautorką ponad 100 prac naukowych, a także promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

Współpracując z gospodarką realizuje zadania mające na celu poprawę gospodarowania zasobami wodnymi miasta oraz promocję rozwiązań do rozproszonej retencji i infiltracji w terenach zurbanizowanych.

Prywatnie jest szczęśliwym człowiekiem, kochającym życie i swój dom. Jest mężatką i ma dwóch synów.


Organizator


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny