Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

RetencjaPL


Dyrektor Działu Realizacji Projektów, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska.

Jego kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji w gospodarce wodnej: od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się wsparciem instytucjonalnym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych oraz powiązaniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, społecznych i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, dokumentów strategicznych i analiz techniczno-ekonomicznych, a także ocen zrównoważenia projektów inwestycyjnych. Doświadczony prezenter i szkoleniowiec.

Ostatnio zaangażowany był w projekty „deszczówkowe” w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. W RetencjaPL kieruje Działem Realizacji Projektów i biurem firmy w Krakowie.

Współautor „Zasad dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich” Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka T., Wyżga B., Zalewski J, Warszawa 2005 – podręcznika wydanego przez Ministerstwo Środowiska oraz wybranych zagadnień „Standardów wód deszczowych” opracowywanych przez grono ekspertów pod patronatem MPWiK w Bydgoszczy.

Przeczytaj wpisy na blogu RetencjaPL autorstwa Jacka Zalewskiego


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny