Małgorzata Majder-Łopatka

Małgorzata Majder-Łopatka

Akademia Pożarnicza


Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej /Wydziału Nowych Technologii i Chemii/ oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej /Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego/ od początku swojej działalności zawodowej związana jest z ochroną przeciwpożarową – początkowo pełniąc służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie, później jako adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego SGSP. Obecnie jako pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Akademii Pożarniczej prowadzi badania w zakresie inżynierii środowiska i inżynierii bezpieczeństwa. Wyniki jej prac publikowane są w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a co najważniejsze mają charakter praktyczny. Jest współautorką koncepcji i rozwiązań technicznych w zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów, wdrożonych m.in. w bazie paliw płynnych oraz w jednym z największych w Europie składowisk materiałów palnych. W 2019 r. otrzymała nagrodę Ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dot. rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających rozpylenia i podawanie wody na znaczne odległości. Od 2009 roku sprawuje funkcje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny