Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski

ACO


Absolwent Ochrony Środowiska oraz dyplomant Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał rozpoczynając od wymiarowania urządzeń oczyszczania ścieków poprzez działalność w branży zaopatrzenia w wodę, finalnie obejmując w 2020r. rolę Managera Produktu w ACO. Odpowiada za portfolio związane z Odwodnieniami budynków, systemami separacji i podnoszenia, oraz za prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie. Głównym spektrum zainteresowania zawodowego pozostaje obszar formowania spływu powierzchniowego w terenach zurbanizowanych, zaawansowane metody oddzielana zanieczyszczeń od wód opadowych oraz zrównoważona gospodarka wodna oparta na wielokrotnym wykorzystaniu wody dostarczonej do zlewni wraz z deszczem.

Prywatnie pasjonat kolarstwa zjazdowego, snowboardu, tkanki miejskiej oraz dzikiej przyrody.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny