Paweł Licznar

Paweł Licznar

RetencjaPL


Jeden ze współtwórców portali www.retencja.pl i www.waterfolder.com. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora naukowego projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Od 2021 roku koordynuje prace naukowe w dofinansowanym przez NCBiR projekcie POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał w 2019 roku.

Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny