Piotr Czarnocki

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim i Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Obecnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Klimatu. Zaangażowany w programowanie Perspektywy Finansowej (PF) 2014-2020 oraz PF 2021-2027 Autor „Poradnika przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”. Członek Komitetu Sterującego Programu NCBIR „BIOSTRATEG” oraz członek Komitetu Ekspertów ds. Instrumentu LIFE przy Komisji Europejskiej.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny