Renata Woźniak-Vecchie

Renata Woźniak-Vecchie

RetencjaPL


Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern (TU Kaiserslautern, Niemcy). Stopień doktora nauk technicznych otrzymała w 2007 roku jako stypendystka fundacji Daimler-Benz na TU Kaiserslautern na podstawie rozprawy pt.: „Badanie granic obciążalności substratów gruntowych do zaawansowanego oczyszczania ścieków ogólnospławnych w retencyjnych filtrach gruntowych”.

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z projektowaniem infrastruktury sanitarnej na terenach zurbanizowanych: odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zagospodarowaniem wód opadowych, analizą i monitoringiem hydraulicznym systemów odwodnieniowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Zafascynowana możliwościami zastosowania GISu w analizach związanych z ochroną przeciwpowodziową i hydrologią miejską ukończyła studia podyplomowe UNIGIS przy IGiGP na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystuje i ciągle rozwija kierując obecnie działem modelowania w firmie RETENCJAPL.


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny