Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2024 przygotowaliśmy dla Państwa

3 rozbudowane sesje tematyczne, podzielone na 2 dni konferencji

środa, 17 kwietnia 2024

Rejestracja
08:00 - 09:00
08:00
09:00
Wystąpienie i otwarcie konferencji
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
Bartosz Guss - Urząd Miasta Poznania
Paweł Chudziński - Aquanet
09:00 - 09:40
Czy zależy nam na detencji, retencji czy wykorzystaniu wód opadowych
Paweł Licznar - RetencjaPL
09:40 - 09:55
Rola współpracy w zarządzaniu zlewniowym - nowe otwarcie w Wodach Polskich
Joanna Kopczyńska - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
09:55 - 10:15
Stormwater management w przyszłości - skuteczne i racjonalne metody podczyszczania wód opadowych i usuwania zanieczyszczeń w realiach współczesnych zlewni na przykładzie europejskich nowoczesnych projektów
Karel Dohnal - ACO
Michał Wiśniewski - ACO
10:15 - 10:45
Debata: Retencja w praktyce!
Renata Woźniak-Vecchie - RetencjaPL
Maciej Pawlak - Hauraton Polska
Dariusz Kosiorowski - Amiblu Poland
Edyta Zalewska - Uponor Infra
Rafał Dudziak - ACO
Przemysław Dębski - Ecol-Unicon
Robert Uniejewski - Wavin Polska (Orbia B&I)
10:45 - 12:00
Pytania
12:00 - 12:15
09:00
09:40
09:55
10:15
10:45
12:00
12:15

Sesja 1

Czy zależy nam na detencji, retencji, czy na wykorzystaniu wód opadowych?

Odpowiedź na to pytanie wymaga uporządkowania samego nazewnictwa. Na konferencji chcemy, aby eksperci zdefiniowali możliwie ściśle pojęcia detencji, retencji i wykorzystania wód opadowych. Chcemy także usłyszeć, w jaki sposób premiowane jest wprowadzenie rozwiązań w obszarze detencji, retencji i wykorzystania wód opadowych przy ubieganie się o nowe transze środków na adaptację do zmian klimatu miejskich systemów odwodnienia. Trzeba przy tym powiedzieć: w jaki sposób i z użyciem jakich narzędzi komputerowych należy wiarygodnie szacować potencjał wprowadzania tych rozwiązań w poszczególnych zlewniach? Oczywiście dyskusje te chcemy połączyć z inspirującymi przykładami wdrożeń rozwiązań retencji i wykorzystania wód opadowych z Polski i zagranicy. W podsumowaniu sesji pierwszej chcemy także, aby sponsorzy konferencji zasiedli do wspólnej debaty i spróbowali przekonać uczestników konferencji do wyboru swoich rozwiązań technologicznych rozbudowy systemów detencyjnych i retencyjnych, w tym z wykorzystaniem wód opadowych.

Przerwa / Pokaz nowoczesnej metody skanowania 3D w technologii LIDAR kanalizacji deszczowej (Miejsce: przed wejściem do Auli Artis)
12:15 - 13:00
12:15
13:00
Misja firm wodociągowych w gospodarowaniu wodami opadowymi
Hanna Madajczyk - Aquanet Retencja
Marek Borkowski - Aquanet S.A.
Stanisław Drzewiecki - MWiK w Bydgoszczy
Piotr Ziętara - Wodociągi Miasta Krakowa
Renata Tomusiak - MPWiK w m. st. Warszawie
Ryszard Gajewski - Gdańskie Wody
Patrycja Wolińska-Bartkiewicz  - ZWiK Szczecin
13:00 - 14:15
Świadome i kompleksowe podejście do renowacji kanalizacji deszczowej jako infrastruktury krytycznej
Marcin Motylski - Terlan
14:15 - 14:30
Zwiększanie zdolności retencyjnej miasta Leszna drogą do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej
Rafał Zalesiński - Wodociągi Leszczyńskie
14:30 - 14:45
Dlaczego wodociągi i zarządcy sieci powinni monitorować wody opadowe
Karol Mikołajewski - RetencjaPL Uniwersytet Śląski
14:45 - 15:00
13:00
14:15
14:30
14:45
15:00

Sesja 2

Kto powinien zająć się retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych?

W drugiej sesji konferencji chcemy odpowiedzieć na pytanie: Kto powinien zająć się retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych? Przez lata, a może nawet ponad dekadę trwała dyskusja nad tym: kto ma odpowiadać za odbiór i odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w miastach? My chcemy zwrócić uwagę, że pytanie to dodatkowo komplikuje się, bo skala wymagań wzrasta. Wody opadowe nie wystarczy już odebrać, ale wręcz przeciwnie należy zachęcić właścicieli działek, aby ją zagospodarowali sami. A jeśli już wody opadowe muszą być odbierane na przykład ze zlewni drogowych, to wyzwaniem dla eksploatatora systemu odwodnienia staje się ich zagospodarowanie na terenie miasta i ograniczenie zrzutu do odbiorników. A przy tym nie można zapominać, że kanalizacja deszczowa to infrastruktura krytyczna i ktoś musi dbać choćby o stan techniczny kanałów o dużych średnicach pod wieloma najważniejszymi ulicami w mieście.

Te nowe wyzwania często mieszczą się na granicy kompetencji poszczególnych jednostek zarządzających miastem. Chcemy, aby nasi prelegenci z miast o różnej wielkości podzielili się swoim doświadczeniem, jak w praktyce można rozwiązywać ten problem, kto ma to robić i w jaki sposób działanie finansować? Szczególnie liczymy na głosy ze strony firm wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące misji takich firm w globalnym zarządzaniu obiegiem wód w mieście, a więc także w kontrolowaniu strumienia wód opadowych. Jak zapewne większość branży liczymy, że w nowych realiach po ostatnich wyborach, firmy wodociągowo-kanalizacyjne przestaną borykać się tylko z zagadnieniem taryf za wodę i ścieki, będą mogły złapać oddech i powrócić do kompleksowej idei zapewniania komfortu wodno-kanalizacyjnego dla mieszkańców miast. To nie może odbyć się z pominięciem deszczówki. Może warto sparafrazować hasło grupy Aquanet S.A. i powiedzieć, że: Gospodarując wodami opadowymi poprawiamy jakość życia. W końcowej części sesji chcemy także dyskutować o tym z jakich narzędzi w tym celu korzystać. Służyć temu ma debata, której osią ma być spór, o to czy modelowanie systemów odwodnienia ma mieć charakter ekskluzywny czy powszechny?

Lunch
15:00 - 16:00
15:00
16:00
Woda w ochronie przeciwpożarowej
Małgorzata Majder-Łopatka - Akademia Pożarnicza
16:00 - 16:15
Woda deszczowa w nawadnianiu
Michał Dziobko - Drago
16:15 - 16:30
Finansowanie retencji - rozmowa z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Piotr Czarnocki - Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Michał Oleszko - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Anna Czyżewska - Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16:30 - 17:00
Dla kogo ta woda?
Wojciech Falkowski - Ecol-Group
17:00 - 17:15
16:00
16:15
16:30
17:00
17:15

Sesja 2 cd.

Kolacja odbędzie się w Concordia Design Poznań; Zwierzyniecka 3; 60-813 Poznań
20:00 - 01:00
20:00
01:00

Rejestracja

Czy zależy nam na detencji, retencji czy wykorzystaniu wód opadowych

Ostatnia dekada przyniosła w Polsce inwestycje w retencję wód opadowych i wzrastającą świadomość konieczności adaptacji do zmian klimatu systemów odwodnienia. Są to dobre podstawy do myślenia o wdrożeniu w najbliższej przyszłości rzeczywistego gospodarowania wodami opadowymi. To jednak wymaga szeregu jeszcze działań w postaci: większej dbałości o jakość wód opadowych, wydłużenia czasu ich magazynowania, monitoringu ich objętości i jakości, sterowania ich odpływem, czy też wypracowania standardów wykorzystania wód opadowych in situ. W prezentacji przedstawione zostaną pierwsze przykłady takich rozwiązań, a także niezbędne działania w zakresie zmian w: technologiach oferowanych na runku, warsztacie inżynierskim projektowania i modelowania systemów odwodnienia oraz uwarunkowaniach prawnych i finansowych.

Paweł Licznar

RetencjaPL

Jeden ze współtwórców portali www.retencja.pl i www.waterfolder.com. W latach 2016-2020 pełnił funkcję dyrektora naukowego projektu opracowania i wdrożenia Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa). Od 2021 roku koordynuje prace naukowe w dofinansowanym przez NCBiR projekcie POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie specjalności kształtowanie środowiska otrzymał w 2002 roku na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2010 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych uzyskał w 2019 roku.

Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich, licznych prac magisterskich i inżynierskich. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych. Specjalista w zakresie pomiarów i przetwarzania danych opadowych oraz modelowania hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnych.

Rola współpracy w zarządzaniu zlewniowym - nowe otwarcie w Wodach Polskich

Joanna Kopczyńska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dr Joanna Kopczyńska w styczniu 2024 r. została powołania na stanowisko prezesa PGW Wody Polski. Wcześniej, w latach 2018-2021 była zastępcą prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Pracowała też jako zastępca dyrektora ds. państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, Sprzedaży i Komunikacji w IMGW-PIB, gdzie odpowiadała za koordynację działań Instytutu w obszarze komercji, konsultingu oraz współpracy międzynarodowej.

Uczestniczyła w negocjacjach z Komisją Europejską dotyczących środków UE na ochronę środowiska, programowaniu środków w ramach różnych perspektyw finansowych (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, LIFE 2014-2020) oraz pełniła ważne funkcje, m.in. dyrektora wodnego oraz morskiego w kontaktach z Komisją Europejską.

Była przewodniczącą Polskiej Delegacji do Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM) oraz przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami. Pełniła także kluczowe funkcje w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwie Środowiska.

Karierę w administracji państwowej rozpoczęła w roku 2004 zajmując się projektami z zakresu ochrony środowiska finansowanymi ze środków Unii Europejskiej (ISPA, Fundusz Spójności).

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. W 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Stormwater management w przyszłości - skuteczne i racjonalne metody podczyszczania wód opadowych i usuwania zanieczyszczeń w realiach współczesnych zlewni na przykładzie europejskich nowoczesnych projektów

W naszej prezentacji poruszymy temat obecnie obowiązującego w Polsce prawa w odniesieniu do zanieczyszczeń abrazyjnych, substancji rozpuszczonych oraz substancjami ropopochodnymi w odniesieniu do otoczenia prawnego UE, nawiążemy do wyników badań koncentracji zanieczyszczeń in situ oraz niepewności takich pomiarów. Jednocześnie przedstawimy nowoczesne możliwości usuwania zanieczyszczeń z wód opadowych metodami dostosowanymi do współczesnych realiów, a także pokażemy ciekawe przypadki istniejących rozwiązań na terenie innych krajów Wspólnoty Europejskiej. Studium przypadku wskaże też zależność projektowanej linii podczyszczającej zależnie od uwarunkowań danej aplikacji.

Karel Dohnal

ACO

W ACO, światowym liderze w dziedzinie odwadniania, kieruje zespołem ekspertów z siedzibą w Táborze w południowych Czechach. Jego główne obowiązki obejmują innowacje materiałowe, rozwój technologii oczyszczania wody deszczowej i zarządzanie produktami. Priorytety jego zespołu działającego w całej Grupie ACO obejmują analizę potrzeb i praktyk poszczególnych rynków oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie oczyszczania wody deszczowej z poszanowaniem norm prawnych i zrównoważonego rozwoju.Karel koncentruje się na wdrażaniu szarych elementów (rozwiązań prefabrykowanych) w ramach niebiesko-zielonej infrastruktury w środowisku zurbanizowanym w odniesieniu do ich przydatności i korzyści osiąganych w danym rozwiązaniu. Na co dzień poświęca się przypadkom, w których integracja niebiesko-zielonej infrastruktury jest trudna do osiągnięcia, a także analizuje zagraniczne standardy i przepisy dotyczące integracji szarych rozwiązań, zapewniając ramy jakościowe w odniesieniu do ich zastosowania.

Michał Wiśniewski

ACO

Absolwent Ochrony Środowiska oraz dyplomant Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał rozpoczynając od wymiarowania urządzeń oczyszczania ścieków poprzez działalność w branży zaopatrzenia w wodę, finalnie obejmując w 2020r. rolę Managera Produktu w ACO. Odpowiada za portfolio związane z Odwodnieniami budynków, systemami separacji i podnoszenia, oraz za prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie. Głównym spektrum zainteresowania zawodowego pozostaje obszar formowania spływu powierzchniowego w terenach zurbanizowanych, zaawansowane metody oddzielana zanieczyszczeń od wód opadowych oraz zrównoważona gospodarka wodna oparta na wielokrotnym wykorzystaniu wody dostarczonej do zlewni wraz z deszczem.

Debata: Retencja w praktyce!

Tym razem nie będziemy dyskutować o tym, CZY retencja jest potrzebna, ale JAK ją realizować, bo jej konieczność jest już niekwestionowana. W tym panelu skupimy się na praktycznych aspektach kształtowania zrównoważonego systemu odwodnienia. Od czego zacząć i jakie dane przygotować? Czy producenci urządzeń mogą być pomocni przed fazą realizacji i w jaki sposób? Czy warto przywiązywać się do jednego materiału i producenta? W rozmowie udział wezmą praktycy – projektanci, producenci i wykonawcy.

Renata Woźniak-Vecchie

RetencjaPL

Posiada wieloletnią praktykę w zagadnieniach związanych z projektowaniem infrastruktury sanitarnej na terenach zurbanizowanych: odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zagospodarowaniem wód opadowych, analizą i monitoringiem hydraulicznym systemów odwodnieniowych. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Zdobyte umiejętności i wiedzę wykorzystuje i ciągle rozwija kierując obecnie działem modelowania w firmie RETENCJAPL.

Maciej Pawlak

Hauraton Polska

Kierownik działu technicznego w HAURATON Polska

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska.

Od roku 2012 związany z HAURATON Polska, gdzie zajmuje się doradztwem technicznym dla projektantów i wsparciem procesu powstawania i rozwoju produktów.

Na co dzień współpracuje z wieloma uznanymi pracowniami architektonicznymi oraz biurami projektowymi przy najbardziej prestiżowych inwestycjach na terenie Polski i za granicą.

W jego portfolio można znaleźć udział w takich realizacjach jak: Stary Rynek w Poznaniu, Bałtyk Tower w Poznaniu, porty lotnicze w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Radomiu, jak również port lotniczy w Stambule czy ambasada RP w Berlinie.

Jako ekspert w zakresie hydrauliki brał udział w tworzeniu kalkulatora doboru odwodnień liniowych HAURATON dostępnego na platformie Water Folder i bazującego na danych opadowych z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).

Prelegent na wszystkich konferencjach STORMWATER Poland od 2019 roku.

Dariusz Kosiorowski

Amiblu Poland

Od ponad 20 lat inżynier odpowiedzialny za rozwój i wdrożenie produktów z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym (ang. GRP). Współuczestniczył w tworzeniu rozwiązań związanych z produktami do retencjonowania wód deszczowych Amiblu. Międzynarodowy ekspert grupy Amiblu w zakresie technologii przecisku i mikrotunelowania. Uczestniczył w wielu innowacyjnych projektach z zastosowaniem GRP takich jak: mikrotunel po łuku z najmniejszym promieniem R=90 m, najdłuższy odcinek wykony metodą mikrotunelowania (930 m). Obecnie kieruje zespołem inżynierów Amiblu odpowiedzialnych za wdrożenie wyrobów na bazie GRP na terenie Europy Wschodniej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie technologii napraw i zabezpieczeń betonu związane z sektorem Inżynierii Środowiska. Zwolennik nowoczesnych rozwiązań służących ochronie środowiska i zasobów naturalnych.

Edyta Zalewska

Uponor Infra

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 25 lat jest związana z firmą Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), w której od 2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora ds. przemysłu, a od 2015 r. pełni obowiązki dyrektora sprzedaży.
Aktualnie jest również członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.
W 2022 roku, jako ekspert brała udział w tworzeniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej, Rekultywacji i Remediacji. Powszechnie znane jest jej zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, co znajduje wyraz podczas jej licznych wystąpień na konferencjach i webinariach. Ostatnio, aktywnie uczestniczy w dyskusji nt. jakości w procesie inwestycyjnym, podejmując wysiłki na rzecz podniesienia świadomości inwestorów w tym zakresie.

Rafał Dudziak

ACO

Kierownik Działu Zarządzania Produktem i Centrum Projektowo-Technicznego ACO Sp. z o.o.

Od urodzenia związany z Lublinem gdzie ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Zawodowo działa w branży od 2013 r. W ACO od 2014 r. gdzie początkowo zdobywał doświadczenie jako Inżynier Wsparcia Technicznego Sprzedaży, a następnie objął swoim wsparciem również projektantów. Od roku 2021r. jako Menadżer Segmentu Produktowego Surface Water Management, wprowadzał do oferty produkty, które zdobyły liczne nagrody branżowe. Wśród nich warto wymienić system kanałów odwodnienia liniowego ACO Drain Multiline Seal in – tzw. Kanał szczelny ponad Normę, czy szczelinowe kanały odwodnieniowe ACO Qmax Neo oraz ACO SuDS. Od początku 2023 r. Kierownik Działu Zarządzania Produktem i Centrum Projektowo-Technicznego. Poza sferą zawodową, Rafał jest pasjonatem ogólnorozumianej techniki. Jego ciekawość świata i głębokie zrozumienie otaczających go obiektów sprawiają, że jest on nie tylko specjalistą w swojej dziedzinie, ale także aktywnym obserwatorem i uczestnikiem zmieniającego się świata technologii. Jego zaangażowanie w rozwój branży i dbałość o najwyższe standardy sprawiają, że jest cenionym liderem i ekspertem w dziedzinie inżynierii środowiska.

Przemysław Dębski

Ecol-Unicon

Robert Uniejewski

Wavin Polska (Orbia B&I)

Absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz Programu – Executive MBA na Akademii WSB w Poznaniu.

Od 26 lat związany z firmą Wavin Polska; na różnych stanowiskach w Dziale Sprzedaży, dodatkowo reprezentant firmy w PRiK ( Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z tworzyw sztucznych); IGWP (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie); OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

Zwolennik i pasjonat nowatorskich rozwiązań i technologii szczególnie w branży wod-kan. , ….ale również poza nią.

Pytania

Przerwa / Pokaz nowoczesnej metody skanowania 3D w technologii LIDAR kanalizacji deszczowej (Miejsce: przed wejściem do Auli Artis)

Terlan Sp z o.o. jako przedstawiciel grupy kapitałowej AQUANET zaprasza serdecznie na praktyczny pokaz technologii skanowania 3D wybranych konstrukcji stosowanych w kanalizacji deszczowej. Jako Expert w dziedzinie bezwykopowych renowacji chcemy Państwu przybliżyć możliwości nowoczesnej technologii skanowania 3D rurociągów, studni i komór kanalizacji deszczowej w technologii LIDAR. Podczas pokazu na żywo przeskanowane będą różne konstrukcje rur a wyniki skanu będzie można obejrzeć zaraz po zakończeniu pokazu. Będzie to niepowtarzalna okazja dla uczestników konferencji na praktyczne obejrzenia nowoczesnej metody skanowania 3D, pokazania jej możliwości i dokładności pomiarowej. Jedynej rzeczy jakiej nie możemy zaplanować to pogoda i deszcz. Dlatego w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych pokaz będzie odpowiednio przeprogramowany. Zapraszamy i do zobaczenia !

Misja firm wodociągowych w gospodarowaniu wodami opadowymi

Przejęcie odpowiedzialność za wody opadowe w mieście związane jest z wieloma szansami, ale również zagrożeniami. Wyzwania, które czekają na podmioty zmierzające do zrównoważonego gospodarowania deszczówką są duże. Wymiana doświadczeń w tym zakresie, pozwoli usprawnić dotychczasowe działania oraz umożliwi przygotowanie się na ewentualne ryzyka.

Hanna Madajczyk

Aquanet Retencja

Marek Borkowski

Aquanet S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Od początku kariery związany z branżą wodociągową. W roku 2021 ponownie został powołany do Zarządu Aquanet SA jako Wiceprezes – Dyrektor ds. Rozwoju. Jest także autorem kilku artykułów w czasopismach branżowych i współautorem książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” pod redakcją dr Pawła Chudzińskiego.

Stanisław Drzewiecki

MWiK w Bydgoszczy

W latach 2002-2012 był członkiem Rady Izby, w tym w latach 2004-2006 wiceprezesem, a w latach 2006-2011 prezesem Izby. Ponadto w okresie 2005 – 2006 był członkiem Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska. Od 2013 roku kieruje pracami związanymi z przygotowaniem i opracowaniem kompleksowego projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy”. To pierwszy w Polsce projekt, który stwarza możliwości całkowitego zagospodarowania wód deszczowych w mieście z wykorzystaniem retencji i sztucznej inteligencji.

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa, który związany jest z tą instytucją od 2001 roku. Jego bogate doświadczenie obejmuje różne stanowiska, począwszy od referenta, aż po obecną funkcję prezesa. Piotr jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiada liczne kwalifikacje z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Współpracuje nie tylko z sektorem wodociągów, ale także aktywnie uczestniczy w życiu naukowym jako Przewodniczący Komitetu Sterującego Małopolskiego Klastra Wodnego. Jego zaangażowanie społeczne zostało docenione nagrodą Krakowski Dukat oraz odznaczeniami, takimi jak Medal Św. Krzysztofa i Srebrny Krzyż Zasługi. Przyjdźcie posłuchać fascynującej historii i doświadczeń Piotra Ziętary na przestrzeni lat.

Renata Tomusiak

MPWiK w m. st. Warszawie

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Członek Prezydium Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Członek Zarządu Aqua Pubilca Europea.
Od 11 września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. największego przedsiębiorstwa branżowego w Polsce, świadczącego usługi wodociągowo – kanalizacyjne na terenie aglomeracji stołecznej. Współzarządzana przez nią Spółka pozostaje największym beneficjentem funduszy unijnych w sektorze świadczonych usług oraz liderem w zakresie nowoczesnych technologii wod.-kan.

Ryszard Gajewski

Gdańskie Wody

Prezes Gdańskie Wody sp. z o.o., odpowiedzialnej za administrowanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Wcześniej dyrektor ds. techniczno-operacyjnych w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. i Pełnomocnik ds. realizacji projektu dużego programu inwestycyjnego pod nazwą Gdański projekt wodno-ściekowy. Koordynator Programu Zielone Miasto w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Członek Komisji Ekspertów „Klimat i Przestrzeń” przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Koordynator grupy komunalnej w ramach inicjatywy Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich „Polskie Miasta Ukrainie”. Absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, inżynier z uprawnieniami budowlanymi oraz tytułem Master of Business Administration uzyskanym na Uniwersytecie Gdańskim.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz 

ZWiK Szczecin

Obecnie, od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Przedtem szlify menadżerskie zdobywała w administracji samorządowej i rządowej – zaczęła pracę w Urzędzie Miasta Chełma, gdzie zajmowała się realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. Następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego odpowiadała za negocjacje z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przez ponad 5 lat zajmowała stanowisko wiceministra infrastruktury i nadzorowała realizację projektów transportowych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. W Banku Gospodarstwa Krajowego była dyrektorem zarządzającym Pionem Funduszy Europejskich, gdzie zajmowała się instrumentami finansowymi wspierającymi przedsiębiorczość, innowacje, rewitalizację i projekty z zakresu cyfryzacji.

Z wykształcenia jest prawnikiem – ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wyróżnieniem Rektora uczelni. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu europejskiego prawa samorządowego Polskiej Akademii Nauk oraz studiów menadżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zwiększanie zdolności retencyjnej miasta Leszna drogą do poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej

Miasto Leszno realizuje od 2010 roku Program Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej. Wodociągi Leszczyńskie w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Leszna dokładają wszelkich starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnej w zakresie wód opadowych, szczególnie w obliczu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Wodociągi aktywnie wspierają w Lesznie ideę działań w kierunku adaptacji miast do zmian klimatu, w tym powstawania między innymi ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych. W prezentacji zostaną przedstawione najważniejsze zrealizowane i planowane inwestycje, które wpływają na podniesienie zdolności retencyjnej obszaru Miasta Leszna.

Rafał Zalesiński

Wodociągi Leszczyńskie

Absolwent Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu (wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa). Ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dwuletnie studia Master of Business Administration (MBA). W karierze zawodowej związany był z firmami produkcyjnymi o zasięgu europejskim. Doświadczenie zdobywał w Winkhaus Polska Beteiligungs sp. z o. o. sp.k. w Rydzynie zajmującej się opracowywaniem technologii i produkcją wysokiej jakości okuć do okien i drzwi oraz nowoczesnych rozwiązań kontroli dostępu. Następnie w Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim – polskiej, rodzinnej, nowocześnie zarządzanej i dynamicznie rozwijającej się firmie, która jest liderem wśród producentów opakowań z tektury falistej.
Obecnie sprawuje nadzór nad wieloetapową modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie (obsługującą obszar Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa) oraz nad budową trzech podziemnych zbiorników retencyjnych na kanalizacji ogólnospławnej o łącznej pojemności 6000 m3, aby podczas nawalnych deszczy przetrzymywać ścieki i wody opadowe, zanim trafią ostatecznie do oczyszczalni ścieków. W przyszłości planowany jest tutaj odzysk ciepła z buforowanych ścieków.
Podejmuje starania, aby poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii Wodociągi Leszczyńskie osiągnęły niezależność energetyczną w możliwie jak największym stopniu. Sukcesywnie uruchamiane są kolejne instalacje fotowoltaiczne oraz planowana jest budowa biogazowni.

Dlaczego wodociągi i zarządcy sieci powinni monitorować wody opadowe

Dlaczego w miastach powinny być tworzone i rozwijane systemy monitoringu opadu? Co daje nam instalacja deszczomierzy? Do czego możemy wykorzystać gromadzone dane? Jakie urządzenia należy wybrać i jak zaplanować taki system? Co z późniejszą eksploatacją? Podczas tej prezentacji usłyszą Państwo odpowiedzi na wszystkie z tych pytań. Znajdą się tutaj informacje zarówno dla osób dopiero planujących monitoring deszczu w mieście, jak i dla posiadaczy urządzeń pomiarowych, którzy chcą usprawnić lub ulepszyć swój system. Podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas instalacji urządzeń pomiarowych w wielu polskich miastach.

Lunch

Woda w ochronie przeciwpożarowej

Woda jest najczęściej stosowanym środkiem gaśniczym. Zapewnienie ciągłości jej podawania w odpowiedniej ilości jest warunkiem koniecznym sprawnego przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Woda przewożona w pojazdy gaśniczych nie zawsze stanowi wystarczającą ilość środka gaśniczego. Dlatego właściciele niektórych obiektów zakwalifikowanych do budynków użyteczności publicznej i produkcyjno-magazynowych zobligowani są do zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Co może stanowić źródło tej wody? O tym warto rozmawiać.

Woda deszczowa w nawadnianiu

W dobie zmian klimatycznych i koniecznych adaptacji, automatyczne systemy nawadniania stały się gwarantem utrzymania zieleni zielonej szczególnie w okresie suszy. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania projektów irygacyjnych w wybranych obiektach użyteczności publicznych, terenach instytucjonalnych, parkach miejskich, obiektach sportowych, zespołach zabudowy mieszkaniowej, ogrodach prywatnych w kontekście wykorzystania wody deszczowej. Czy faktycznie w prezentowanych aplikacjach woda opadowa stanowi cenny zasób możliwy do wykorzystania do celów irygacyjnych?

Finansowanie retencji - rozmowa z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Podczas debaty na konferencji Stormwater Poland 2024 będziemy omawiać kluczowe kwestie dotyczące finansowania retencji oraz zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi i infrastruktury zielono-niebieskiej. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Porozmawiamy o możliwościach dofinansowania z programów FEnIK i FEPW oraz przedstawimy podsumowanie dotychczasowych naborów i plany na przyszłość, w tym warunki wsparcia. Dodatkowo, będziemy prezentować dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektów "Technologie Retencji Domowej" oraz "Oczyszczalnie Przyszłości." Omówimy również planowane Dialogi Techniczne w kontekście przyszłych inicjatyw związanych z Perspektywą FENG. Nie zabraknie także dyskusji na temat realizacji koncepcji rewitalizacji dla 5 kluczowych kwartałów w miastach Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Rzeszów w ramach Projektu NEEST (NetZero Emissions and Environmentally Sustainable Territories).

Piotr Czarnocki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku eksperta w Ministerstwie Środowiska przy wdrażaniu dużych projektów ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), Funduszy Strukturalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności projektów z sektora wodno-kanalizacyjnego, a także we wdrażaniu i kreowaniu polityki klimatycznej w Polsce, w tym w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

Michał Oleszko

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent studiów MBA dla Inżynierów i Przedsiębiorców Akademii Leona Koźmińskiego, studiów magisterskich Hydrotechnika i Geoinżynieria na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz studiów inżynierskich Instalacje i Sieci Sanitarne na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Od 2020 roku w NCBR prowadzi projekt „Technologie domowej retencji” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawcze nad technologią magazynowania i oczyszczania wody deszczowej, wody szarej i wody czarnej w wieloobiegowych Systemach, chroniących zasoby wód głębinowych.

Swoje wcześniejsze doświadczenie w obszarze zarządzania projektami zdobywał na stanowiskach kierowniczych podczas realizacji budowy oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury zarządzającej wodą deszczową dla budynków biurowych w Warszawie.

Anna Czyżewska

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Absolwentka Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność inżynieria środowiska.

Dla kogo ta woda?

Rozmowa na temat „Dla kogo ta woda”, to próba znalezienia odpowiedzi jak społeczeństwo i rządzący mogą zmienić swoje podejście do wody aby efektywnie zadbać o jej zasoby. Kto i jak powinien nią zarządzać aby chronić wody jako źródło długofalowego rozwoju Polski i społeczeństwa. Czy wykorzystanie wód powinno być podporządkowane celom gospodarczym czy też odwrotnie cele gospodarcze warto podporządkować wymogom ochrony ekosystemu wodnego? Dla kogo ta woda to też pytanie „jaka będzie ta Polska”.

Kolacja odbędzie się w Concordia Design Poznań; Zwierzyniecka 3; 60-813 Poznań


Organizator


Współgospodarz


Partner generalny


Partnerzy główni


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny