Stanisław Gaca

Stanisław Gaca

Politechnika Krakowska


Pracownik Politechniki Krakowskiej od 1978 r., obecnie w Katedrze Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu. Obszary badań i działalności publikacyjnej oraz dydaktycznej obejmują:

  • badania wybranych procesów ruchu pojazdów i ich formalny opis, ze szczególnym uwzględnieniem prędkości i jej zarządzania,
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym identyfikacja czynników determinujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz planowanie i ocena skuteczności środków poprawy tego bezpieczeństwa,
  • rozwój metod pośrednich ocen zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwój modeli prognozowania miar bezpieczeństwa ruchu,
  • badania i formułowanie zasad projektowania infrastruktury drogowej, szczególnie w aspekcie spełniania wymagań sprawności i bezpieczeństwa ruchu.

Autor i współautor ponad 150 publikacji z w/w zakresu. W latach 1998 – 2020 uczestniczył w realizacji 15 grantów badawczych KBN oraz NCBiR, z tego w 6 jako ich kierownik.

Współautor cyklu prac monograficznych zorientowanych na praktyczne zastosowania wyników prac badawczych obejmujących: metody obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych; wdrażanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; oceny i prognozy bezpieczeństwa ruchu drogowego; zarządzanie prędkością.

Od roku 2019 lider 2 Konsorcjów przygotowujących cykl Wzorców i Standardów w drogownictwie, w tym dotyczących odwodnienia dróg i ulic.

Elementem działalności łączącej badania naukowe z praktyką jest także zaangażowanie w pracach: Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa oraz w 2 Grupach Roboczych Forschungsgesellschaft für Straßenwesen (FGSV – Niemcy) jako ich członek.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy