Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2022 przygotowaliśmy dla Państwa

4 zróżnicowane tematycznie sesje, podzielone na 2 dni konferencji oraz WaterFolder Day.

Na WaterFolder Day obowiązuje osobna rejestracja.

czwartek, 29 września 2022

Przywitanie
Tomasz Grochowski - RetencjaPL
10:00 - 10:10
Hydrostrateg – pierwszy projekt strategiczny dedykowany wodzie
Agnieszka Tokaj-Krzewska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
10:10 - 10:25
W trakcie potwierdzania
10:25 - 10:40
Big data na pomoc gospodarce wodnej
Michał Pancewicz - SCALGO
10:40 - 11:00
Inteligentne zbiorniki
Joanna Szafron - Uponor
11:00 - 11:20
WaterFolder Connect
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
11:20 - 11:40
W trakcie potwierdzania
11:40 - 12:00
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
12:00 - 12:10
10:00
10:10
10:25
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:10

Sesja 3

Inteligentna infrastruktura deszczowa

W trzeciej sesji konferencji chcemy wzorem lat wcześniejszych wybiec nieco w przyszłość i przedyskutować stan i perspektywy Inteligentnej infrastruktury deszczowej. Chcemy Państwa przekonać, że nawet dla mniejszych miejscowości nie jest to mrzonka lub futurologia. Sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, przeszukiwanie dużych zbiorów nie musi być tylko hasłem w przypadku wód opadowych i to w bardzo odległej przyszłości. Takie rozwiązania są już stosowane w praktyce dla deszczówki na świecie i w Polsce niosąc konkretne korzyści i oszczędności. Sami jako RetencjaPL chcemy zademonstrować wyniki ich wykorzystania w realizowanym przez nas z wieloma Partnerami projekcie WaterFolder Connect (nowatorskiej platformy internetowej do zintegrowanego projektowania i modelowania systemów odwodnienia). Ale co najważniejsze chcemy namówić Państwa do jak największej aktywności w tym obszarze, bo sprzyja temu właśnie ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program „Hydrostrateg”. To pierwszy taki fundusz dedykowany wodzie w Polsce i olbrzymia szansa dla całej naszej branży na rozwój. Jest to zarazem wielkie wyzwanie jak stawić czoła coraz większym brakom wody w naszym kraju. Bez innowacji, bez inteligencji i bez dbałości o deszczówkę nie uda nam się sprostać temu wyzwaniu w polskich miastach i przyczynić się do zapewnienia lepszej przyszłości przyszłym pokoleniom.. Wykorzystajmy zatem szansę, która się pojawia i znajdźmy „czas na deszczówkę”.

Lunch
12:10 - 13:10
12:10
13:10
Gospodarowanie wodami opadowymi – doświadczenia i rozwiązania
Ingo Mayer - Dyrektor Zarządzający w Steinhardt Water Technology Systems
13:10 - 13:25
Bezwykopowa renowacja kolektora Burakowskiego kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie z zastosowaniem modułów z czystego GRP; zalety, wyzwania, doświadczenia wykonawcy
Mariusz Iwanejko - BLEJKAN S.A.
13:25 - 13:45
W trakcie potwierdzania
13:45 - 14:05
Zarządzanie wodami opadowymi poprzez kontrolę zbiorników wód opadowych
Frédéric Jordan -
14:05 - 14:25
W trakcie potwierdzania
14:25 - 14:45
W trakcie potwierdzania
14:45 - 15:05
W trakcie potwierdzania
15:05 - 15:20
Podsumowanie sesji, pytania uczestników
15:20 - 15:30
Panel dyskusyjny: Czy bezpieczeństwo systemów odwodnienia wobec zmian klimatu jest możliwe bez małej retencji i opłat za utrzymanie?
15:30 - 16:30
Zakończenie konferencji
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
16:30 - 16:40
13:10
13:25
13:45
14:05
14:25
14:45
15:05
15:20
15:30
16:30
16:40

Sesja 4

Utrzymanie systemów odwodnienia i retencji

Wybiegając w przyszłość, realizując nowe projekty, nie możemy jednak zapomnieć, że w coraz większym stopniu musimy dbać o to, co już wybudowaliśmy lub to, co przejmujemy w naszą eksploatację. Przybywa bowiem kilometrów kanalizacji deszczowych, liczby obiektów retencjonujących i rozsączających wody opadowe lub roztopowe, a wszystkie te sieci i obiekty bez eksploatacji i utrzymania szybko się starzeją. Stąd też potrzeba osobnego bloku dedykowanego: Utrzymaniu systemów odwodnienia i retencji.

Utrzymanie to bowiem nie tylko finansowanie.W trakcie tej sesji chcemy ponownie oddać głos eksploatatorom i współpracującym z nimi inżynierom, którzy mają doświadczenia w przywracaniu funkcji sieciom i obiektom po latach ich nieprawidłowej eksploatacji lub w renowacji systemów odwodnienia, które dawno zakończyły okres swojej amortyzacji. Warto omówić ryzyka eksploatacji, ale także dobre praktyki i rozwiązania techniczne chroniące infrastrukturę odwodnienia przed dewastacją i przedwczesną dekapitalizacją.

Hydrostrateg – pierwszy projekt strategiczny dedykowany wodzie

Prezentacja będzie dotyczyć omówienia, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w grudniu 2021 r. Rządowego Programu Strategicznego „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” – Hydrostrateg.

Program ten wychodzi naprzeciw realnym wyzwaniom gospodarowania wody w Polsce. Obejmuje on zadania z zakresu badań i rozwoju dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym, zaopatrzenia odbiorców w wodę, poprawy jakości wody oraz zrównoważonego planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych.

Celem zasadniczym programu Hydrostrateg jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Cel ten zawiera w sobie trzy cele szczegółowe w postaci: wzrostu retencji i poprawy jakości wody (zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej), wdrożenia nowych metod monitoringu i oceny stanu ekosystemów wodnych, zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.

Wymienione cele programu są przewidziane do realizacji w trzech obszarach badawczych:

• woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność;

• woda w mieście;

• żegluga śródlądowa.


Z uwagi na specyfikę konferencji Stormwater Poland w prezentacji bardziej szczegółowo zostanie omówiony obszar wody w mieście i wynikające z niego perspektywy rozwoju w Polsce innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju technologii retencji, rozsączania i wykorzystywania wód opadowych oraz służących redukcji uciążliwości dla środowiska funkcjonowania systemów kanalizacji.

W trakcie potwierdzania

Big data na pomoc gospodarce wodnej

W świecie powszechnej cyfryzacji każdego dnia produkujemy dane. Nadszedł czas je analizować i opracowywać, aby produktem końcowym był dostęp do natychmiastowej i użytecznej informacji, również w gospodarce wodnej.


SCALGO powstało w celu wprowadzenia na rynek najnowocześniejszej technologii przetwarzania ogromnych danych wysokościowych. Posiadając ponad 20 lat doświadczenia w badaniach naukowych nad przetwarzaniem algorytmów przestrzennych, SCALGO opracowało innowacyjną platformę SCALGO Live, służącą do m.in. pracy z gospodarką wodną. Platforma wykorzystywana jest obecnie przez ponad 15 000 inżynierów, planistów, architektów i specjalistów innych dziedzin w Europie.


SCALGO Live zapewnia natychmiastowy dostęp do analiz przeliczonych w skali całego kraju, również dla Polski. Analizy opierają się na numerycznym modelu terenu, oferując w rezultacie natychmiastowy dostęp do wartościowych informacji, niezbędnych do m.in. efektywnego zarządzania zlewnią i spływem powierzchniowym, a także do intuicyjnych narzędzi, pozwalających zrozumieć zależności pomiędzy terenem i spływem powierzchniowym, planować działania mitygujące, błękitno-zieloną infrastrukturę, czy rozwiązania retencjonujące wodę.

W trakcie potwierdzania

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Bezwykopowa renowacja kolektora Burakowskiego kanalizacji ogólnospławnej w Warszawie z zastosowaniem modułów z czystego GRP; zalety, wyzwania, doświadczenia wykonawcy

Podczas wystąpienia bardzo plastycznie i obrazowo zostanie pokazany proces bezwykopowej renowacji największego w Polsce kolektora grawitacyjnego (o wymiarach ponad 3 metrów) odprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy z zastosowaniem modułów cGRP. Szczegółowo zaprezentowane zostaną szczegóły technologii wykonania, zastosowane materiały oraz wyzwania i trudności, które pokonywał wykonawca w trakcie realizacji zadania w latach 2018-2021. Film z realizacji oraz animacja pokazująca zalety stosowanych materiałów wzbogacą opowieść o tej szczególnym projekcie, którego inwestorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. To naprawdę warto zobaczyć.

W trakcie potwierdzania

Zarządzanie wodami opadowymi poprzez kontrolę zbiorników wód opadowych

W trakcie potwierdzania

W trakcie potwierdzania

W trakcie potwierdzania

Podsumowanie sesji, pytania uczestników

Panel dyskusyjny: Czy bezpieczeństwo systemów odwodnienia wobec zmian klimatu jest możliwe bez małej retencji i opłat za utrzymanie?

Zakres debaty:

- zasadność wprowadzania opłat za wody opadowe

- omówienie problemów jakie pojawiają się wprowadzając opłaty

- omówienie wartości wprowadzania programów wspomagających budowanie małej retencji


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy główni


Partnerzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny