Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2021 przygotowaliśmy dla Państwa

5 zróżnicowanych tematycznie sesji, podzielonych na 2 dni konferencji oraz dzień warsztatowy.

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Część I
10:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Część II
14:00 - 17:00
10:00
17:00

Warsztat 1

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową

Właściwe zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu inwestycyjnego. Warsztat poświęcony będzie wszystkim aspektom związanym z zarządzaniem ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową – od identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, przez określenie wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń aż do wskazania działań mitygujących i różnych form transferu ryzyka. Zostaną omówione również przykłady ryzyk występujących na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Warsztat prowadzony będzie w oparciu o prace w grupach i wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz moderowany przez doświadczonych menadżerów.

Część I
09:30 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Część II
13:45 - 15:00
09:30
15:00

Warsztat 2

Zarządzanie wodami opadowymi wobec adaptacji miast do zmian klimatu

Zagadnienia poruszane na warsztacie obejmą tematy wybrane z poniższej listy. Ostateczny zakres warsztatów będzie wynikiem identyfikacji potrzeb zgłaszanych przez miasta i gminy należące do GZM.

– Adaptacja do zmian klimatu w obszarze wód opadowych
– Wprowadzenie do tematyki deszczów, dane opadowe, atlas deszczów

– Przyczyny problemów w stanie obecnym: susza, podtopienia
– Wody opadowe jako cenny zasób: planowanie przestrzenne i zielono-niebieska infrastruktura
– Wody opadowe w prawie wodnym, opłaty za wody opadowe do PGW Wody Polskie

– Planowanie i projektowanie inwestycji: rozbudowa systemów i retencja

– Monitoring systemów i możliwości wykorzystania lokalnej sieci deszczomierzy

– Wskazania zrównoważonego utrzymania cieków miejskich

– Nowoczesne podejście do określania warunków odbioru wód opadowych

– Finansowanie ze środków EU i funduszy norweskich

Część I
10:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:45
Część II
13:45 - 15:00
10:00
15:00

Warsztat 3

Kształtowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

Susza. Podtopienia. Więcej zieleni. Mikroklimat. Ograniczanie wysp ciepła. Ograniczenie zapylenia. Przyjazne miasto. Rekreacja. Odpoczynek. Krajobraz. Bioróżnorodność. Czy zielono-niebieska infrastruktura może być odpowiedzią na wyzwania kształtowania miast przyjaznych mieszkańcom, w których dobrze się pracuje i mieszka? Jak zbudować ogród deszczowy? Czy cenna jest partycypacja społeczna? Co może zrobić samorząd? Jak osiągnąć skalę działań? Jak je promować i finansować?

Zapraszamy na warsztat prowadzony wspólnie przez specjalistów i praktyków z Fundacji Sendzimira oraz RetencjaPL.


Partner strategiczny


Partner generalny


Partnerzy


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny