Program

Agenda konferencji


W ramach Stormwater Poland 2021 przygotowaliśmy dla Państwa

5 zróżnicowanych tematycznie sesji, podzielonych na 2 dni konferencji oraz dzień warsztatowy.

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Rozpoczęcie szkolenia, wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem.
10:00 - 10:10
Część I
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
Rafał Szporko - DS Consulting
10:10 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:15
Część II
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
Rafał Szporko - DS Consulting
11:15 - 12:45
Lunch
12:45 - 13:30
Część III
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
Rafał Szporko - DS Consulting
13:30 - 14:40
Dyskusja i podsumowanie
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
Rafał Szporko - DS Consulting
14:40 - 15:00
10:00
15:00

Warsztat 1

Skuteczne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową

Właściwe zarządzanie ryzykiem to jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu inwestycyjnego. Warsztat poświęcony będzie wszystkim aspektom związanym z zarządzaniem ryzykiem w projektach inwestycyjnych w infrastrukturę deszczową – od identyfikacji i oceny kluczowych ryzyk, przez określenie wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń aż do wskazania działań mitygujących i różnych form transferu ryzyka. Zostaną omówione również przykłady ryzyk występujących na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Warsztat prowadzony będzie w oparciu o prace w grupach i wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz moderowany przez doświadczonych menadżerów.

Część I Współczesne podejście do gospodarowania wodami opadowymi w miastach i planowania inwestycji wobec zmian klimatycznych
Tomasz Glixelli - RetencjaPL
Karol Mikołajewski - RetencjaPL Uniwersytet Śląski
Prof. Paweł Licznar - RetencjaPL
Dr Renata Woźniak-Vecchie - RetencjaPL
Jacek Zalewski - RetencjaPL
09:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:15
Część II Bieżące zarządzanie deszczówką, opłaty za wody opadowe i współpraca z interesariuszami
Dr Renata Woźniak-Vecchie - RetencjaPL
11:15 - 12:45
Lunch
12:45 - 13:30
Część III Zielono-niebieska infrastruktura. Przykłady projektów i promocja nowoczesnego podejścia do wód opadowych. Emschergenossenschaft i adaptacja do zmian klimatu w mieście w świetle zarządzania transformacyjnego.
Dr Stephan Treuke - Emschergenossenschaft und Lippeverband
Jacek Zalewski - RetencjaPL
13:30 - 15:30
09:30
15:30

Warsztat 2

Zarządzanie wodami opadowymi wobec adaptacji miast do zmian klimatu

Zagadnienia poruszane na warsztacie obejmą tematy wybrane z poniższej listy. Ostateczny zakres warsztatów będzie wynikiem identyfikacji potrzeb zgłaszanych przez miasta i gminy należące do GZM.

– Adaptacja do zmian klimatu w obszarze wód opadowych
– Wprowadzenie do tematyki deszczów, dane opadowe, atlas deszczów

– Przyczyny problemów w stanie obecnym: susza, podtopienia
– Wody opadowe jako cenny zasób: planowanie przestrzenne i zielono-niebieska infrastruktura
– Wody opadowe w prawie wodnym, opłaty za wody opadowe do PGW Wody Polskie

– Planowanie i projektowanie inwestycji: rozbudowa systemów i retencja

– Monitoring systemów i możliwości wykorzystania lokalnej sieci deszczomierzy

– Wskazania zrównoważonego utrzymania cieków miejskich

– Nowoczesne podejście do określania warunków odbioru wód opadowych

– Finansowanie ze środków EU i funduszy norweskich

Część I Błękitno-zielona infrastruktura jako narzędzie adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Dobre przykłady i praktyki z polski i ze świata.
Prof. Tomasz Bergier - Fundacja Sendzimira
Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira
Jacek Zalewski - RetencjaPL
10:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 11:45
Część II Planowanie i projektowanie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w polskich miastach. Warsztaty projektowe + analiza zrealizowanych inwestycji.
Prof. Tomasz Bergier - Fundacja Sendzimira
Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira
11:45 - 13:15
Lunch
13:15 - 14:00
Część III Błękitno-zielone sieci. Angażowanie mieszkańców i innych interesariuszy.
Prof. Tomasz Bergier - Fundacja Sendzimira
Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira
14:00 - 16:00
10:00
16:00

Warsztat 3

Kształtowanie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach

Susza. Podtopienia. Więcej zieleni. Mikroklimat. Ograniczanie wysp ciepła. Ograniczenie zapylenia. Przyjazne miasto. Rekreacja. Odpoczynek. Krajobraz. Bioróżnorodność. Czy zielono-niebieska infrastruktura może być odpowiedzią na wyzwania kształtowania miast przyjaznych mieszkańcom, w których dobrze się pracuje i mieszka? Jak zbudować ogród deszczowy? Czy cenna jest partycypacja społeczna? Co może zrobić samorząd? Jak osiągnąć skalę działań? Jak je promować i finansować?

Zapraszamy na warsztat prowadzony wspólnie przez specjalistów i praktyków z Fundacji Sendzimira oraz RetencjaPL.


Partner strategiczny


Partner generalny


Sponsorzy


Partner merytoryczny


Patronat honorowy


Patronat medialny